Filozofie školy

Naším cílem je vytvářet v mateřské škole takové podmínky, aby si zde každé dítě našlo činnost, která je uspokojuje, a tímto nenásilným způsobem chceme děti rozvíjet a vést je k osvojení klíčových kompetencí daných rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a usnadnit tak dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu.

V celém výchovném procesu se klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti. Využíváme teorie mnohačetných inteligencí podle  H.Gardnera. Tzn., že dětem jsou nabízeny činnosti tak, aby byly zahrnuty v týdenním plánu pokud možno všechny inteligence (verbální, logicko-matematická, prostorová, hudební, tělesně-kinestetická, interpersonální, intrapersonální, přírodní).

Využíváme samostatné činnosti dětí a tyto činnosti plánujeme na základě 4 zásad:

 • činnost dělají děti bez přímého vedení učitelkou, samostatně.
 • činnost je založena na spolupráci dětí
 • činnost dětem umožňuje volit vlastní postup, sami objevují jednotlivé kroky k řešení úkolu.
 • k činnosti si děti sami volí pomůcky, materiál. Vše si nachystají i uklidí.

Zároveň tak plníme tři hlavní cíle předškolního vzdělávání 

 • Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.
 • Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.
 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost.

Chceme, aby se každé dítě v naší mateřské škole cítilo úspěšné, svým okolím přijímané a uznávané. Základ úspěšné práce s dětmi vidíme v kvalitním poznání každého dítěte a spolupráci s rodinou. Naší snahou je vytvořit prostředí důvěry mezi dětmi, rodiči a námi.

 • Vycházíme z osobnostně orientované výchovy a respektujeme rodinnou výchovu.
 • Směřujeme k tomu, aby každé dítě, s ohledem na jeho osobnostní předpoklady získalo přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a dobré základy pro jeho další rozvoj v životě i vzdělávání.
 • Každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost, která má své individuální a specifické potřeby a možnosti, vytváříme potřebné podmínky aktivitám dětí, dáváme jim možnost svobodné volby.
 • Respektujeme právo dítěte neúčastnit se nabízené činnosti, dáváme dětem možnost spolurozhodování na volbě i tvorbě programu činnosti.
 • Respektujeme pedagogické zásady, nové poznatky získávají děti prostřednictvím prožitků, vlastní činnosti a zkušenosti.
 • Povzbuzujeme děti nesmělé, posilujeme zdravé sebevědomí, pozitivně hodnotíme snahu dítěte, podporujeme iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii.
 • Podporujeme prosociální chování, vytváříme atmosféru bezpečí a důvěry, konstruktivně řešíme konflikty, vedeme děti k ohleduplnosti ke druhému.
 • Posilujeme rozvoj pohybových dovedností, vytváříme návyk správného držení těla, učíme děti zodpovědnosti k vlastnímu zdraví.
 • Připravujeme děti na budoucí roli školáka, ve spolupráci s rodinou předcházíme možným problémům při přechodu do ZŠ.

EKOLOGICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

MŠ v Senetářově pomáhá dětem objevovat jejich vztah k přírodě. Děti poznávají krásu přírody, složitost přírodních dějů a jejich propojenost. Programy jsou zaměřeny na praktické činnosti při pozorování, měření, zkoumání a objevování přírody přímo venku, v bezprostředním kontaktu s přírodou. Cílem je posilovat u dětí odpovědnost vůči životnímu prostředí a porozumět šetrnému hospodaření a využívání krajiny prostřednictvím takto zaměřených programů. K tomu využíváme prostředí, ve kterém se naše mateřská škola nachází. Po celý rok využíváme při výchovných činnostech prostředí lesa, louky, pole, místní park, samozřejmě využíváme školní zahradu a dětská hřiště, která se nachází přímo v obci.

Předpoklady:

 • ochota pedagoga získávat platné vědomosti z oblasti ekologie a ochrany přírody a předávat je dětem
 • poskytovat dětem co nejvíce příležitostí k pobytu v přírodě se zřetelem k prožitku a tvořivosti, což by mělo vést k jejich potřebě pečovat a chránit přírodní prostředí i své zdraví
 • pravidelně pečovat o kousek přírody, zejména celoročně využívat vlastních ploch MŠ k praktické práci dětí (sázení, setí na školní zahradě, komposty, okrasná zahrada)