Filozofie školy

Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Dítě chápeme jako jedinečnou neopakovatelnou osobnost, která má právo být sama sebou. Přípravu dětí na školu nevyčleňujeme, ale chápeme ji jako přirozený ustavičně probíhající proces, v němž rozvíjíme schopnosti, které dítě v této době má.

Chceme, aby se každé dítě v naší mateřské škole cítilo úspěšné, svým okolím přijímané a uznávané. Základ úspěšné práce s dětmi vidíme v kvalitním poznání každého dítěte a spolupráci s rodinou. Naší snahou je vytvořit prostředí důvěry mezi dětmi, rodiči a námi.

  • Vycházíme z osobnostně orientované výchovy a respektujeme rodinnou výchovu.
  • Směřujeme k tomu, aby každé dítě, s ohledem na jeho osobnostní předpoklady získalo přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a dobré základy pro jeho další rozvoj v životě i vzdělávání.
  • Každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost, která má své individuální a specifické potřeby a možnosti, vytváříme potřebné podmínky aktivitám dětí, dáváme jim možnost svobodné volby.
  • Respektujeme právo dítěte neúčastnit se nabízené činnosti, dáváme dětem možnost spolurozhodování na volbě i tvorbě programu činnosti.
  • Respektujeme pedagogické zásady, nové poznatky získávají děti prostřednictvím prožitků, vlastní činnosti a zkušenosti.
  • Povzbuzujeme děti nesmělé, posilujeme zdravé sebevědomí, pozitivně hodnotíme snahu dítěte, podporujeme iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii.
  • Podporujeme prosociální chování, vytváříme atmosféru bezpečí a důvěry, konstruktivně řešíme konflikty, vedeme děti k ohleduplnosti ke druhému.
  • Posilujeme rozvoj pohybových dovedností, vytváříme návyk správného držení těla, učíme děti zodpovědnosti k vlastnímu zdraví.
  • Připravujeme děti na budoucí roli školáka, ve spolupráci s rodinou předcházíme možným problémům při přechodu do ZŠ.

EKOLOGICKÉ ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

MŠ v Senetářově pomáhá dětem objevovat jejich vztah k přírodě. Děti poznávají krásu přírody, složitost přírodních dějů a jejich propojenost. Programy jsou zaměřeny na praktické činnosti při pozorování, měření, zkoumání a objevování přírody přímo venku, v bezprostředním kontaktu s přírodou. Cílem je posilovat u dětí odpovědnost vůči životnímu prostředí a porozumět šetrnému hospodaření a využívání krajiny prostřednictvím takto zaměřených programů. K tomu využíváme prostředí, ve kterém se naše mateřská škola nachází. Po celý rok využíváme při výchovných činnostech prostředí lesa, louky, pole, místní park, samozřejmě využíváme školní zahradu a dětská hřiště, která se nachází přímo v obci.